Zálohovanie a obnovenie systému

Kategória:

Dáta sú zvyčajne tým najcennejším, čo sa v počítači nachádza, preto nezaškodí občas ich zálohovať. Na zálohovanie môžete využiť niektorý zo špecializovaných zálohovacích programov, na zahodenie nie je ani program Sprievodca zálohovaním a obnovením (obr.1), ktorý je súčasťou Windows XP.


Obr1. Sprievodca zálohovaním a obnovením

Sprievodcu zálohovaním a obnovením spustíte zadaním Štart | Programy | Príslušenstvo | Systémové nástroje | Zálohovanie. Program môžete použiť v jednoduchom režime sprievodcu alebo v rozšírenom režime, predvolený režim je režim sprievodcu. Po kliknutí na tlačidlo Ďalej máte na výber voľbu Zálohovať súbory a nastavenie a voľbu Obnoviť súbory a nastavenie. Na zálohovanie slúži samozrejme prvá voľba. Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa vás systém opýta, čo presne chcete zálohovať. Máte hneď niekoľko možností (obr.2):

  • Moje dokumenty a nastavenia – zálohuje adresár Moje dokumenty, obľúbené položky a adresár s cookies aktuálne prihláseného používateľa.
  • Dokumenty a nastavenia všetkých používateľov - zálohuje adresár Moje dokumenty, obľúbené položky a adresár s cookies všetkých používateľov.
  • Všetky informácie v tomto počítači – zálohuje všetky údaje na pevných diskoch počítač a vytvorí možnosť jednoduchej obnovy systému.
  • Manuálne vybrať položky, ktoré sa budú zálohovať


Obr2. Možnosti zálohovania

Ak vyberiete niektorú z prvých troch možností, program sa vás opýta na umiestenie a názov súboru so zálohou. Samotné zálohovanie sa začne po kliknutí na tlačidlo Dokončiť. Pred tým je však možné nastaviť typ zálohovania pomocou tlačidla Spresniť (obr.3). Zaujímavá je najmä voľba Prírastkové zálohovanie, ktorá spôsobí zálohovanie len tých súborov, ktoré sa od posledného zálohovania zmenili. Pri možnosti Manuálne vybrať položky, ktoré sa budú zálohovať sa naviac zobrazí dialógové okno, v ktorom je potrebné zvoliť adresáre a súbory, ktoré sa majú zálohovať, zvyšný postup je rovnaký.


Obr3. Nastavenie typu zálohovania

Obnoviť súbory zo zálohy je možné pomocou voľby Obnoviť súbory a nastavenie v druhom kroku sprievodcu, vybraním súbor so zálohou (obr.4) a kliknutím na tlačidlo Ďalej.


Obr4. Obnovenie súborov zo zálohy

Ak si zvolíte rozšírený režim (obr.5) prepnite sa na záložku Zálohovanie.


Obr5. Sprievodca zálohovaním a obnovením – rozšírený režim

Z menu Úloha zvoľte Nová a v ľavej časti zaškrtnite disky alebo adresáre, ktoré chcete zálohovať. Ak chcete zálohovať nielen súbory a adresáre, ale aj systémové nastavenia, zaškrtnite aj voľbu System State (obr.6).


Obr.6 Výber položiek na zálohovanie

Teraz kliknite na tlačidlo Prechádzať v sekcii Zálohovacie médium alebo názov súboru a zvoĺte fyzické umiestnenie záložnej kópie. Kliknutím na tlačidlo Spustiť zálohovanie vyvoláte dialógové okno, v ktorom máte možnosť zvoliť popis zálohy. Podrobnejšie nastavenie je prístupné cez voľbu Upresniť. Samotný proces zálohovania spustíte kliknutím na tlačidlo Spustiť zálohovanie.

Na zálohovanie a obnovenie konfigurácie operačného systému je najlepšie použiť službu Obnovenie systému (obr.7). Operačný systém automaticky vytvára body obnovenia (nazývané aj systémové kontrolné body) v pravidelných intervaloch alebo napríklad pri rozsiahlych zmenách konfigurácie alebo pri inštalácií kritického softvéru alebo ovládačov, v prípade potreby je však možné body obnovenia vytvoriť aj ručne. Pomocou služby Obnovenie systému je možné vrátiť späť zmeny s negatívnymi následkami na operačný systém a celkový chod počítača a obnoviť tak pôvodné nastavenia.


Obr7. Nástroj Obnovenie systému

Po spustení programu Obnovenie systému (Štart | Programy | Príslušenstvo | Systémové nástroje | Obnovenie systému) máte na výber Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu alebo Vytvoriť bod obnoveniaNastavenie služby obnovenie systému (obr.8).


Obr8. Nastavenie služby Obnovenie systému

Voľba Nastavenie služby obnovenie systému umožňuje určiť množstvo voľné miesta, ktoré bude pre body obnovenia na jednotlivých diskoch vyhradené (obr.9), prípadne vytváranie bodov obnovenia úplne vypnúť. V prípade nedostatku voľného vyhradeného miesta na disku sú postupne mazané jednotlivé body obnovenia od najstarších po najnovšie.


Obr9. Nastavenie vyhradeného miesta

Ak chcete vytvoriť nový bod obnovenia zvoľte Vytvoriť bod obnovenia a kliknite na Ďalej. Pre lepšie orientáciu zadajte názov vytváraného bodu obnovenia, ktorý bude pripojený k jeho názvu (obr.10) a kliknite na Vytvoriť.


Obr10. Popis bodu obnovenia

Ak sa v prípade problémov potrebujete vrátiť do stavu u určitého predchádzajúceho obdobia, zvoľte Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu a kliknite na Ďalej.


Obr11. Výber bodu obnovenia

Dostupné body obnovenia sú v kalendári zobrazené hrubým písmom pri označení dňa, kliknutím na daný deň sa v v pravej časti zobrazí zoznam bodov obnovenia pripadajúcich na daný deň reprezentovaný ich popismi (obr.11).


Obr12. Potvrdenie výberu bodu obnovenia

Po kliknutí na tlačidlo Ďalej vás program upozorní na nutnosť uzatvoriť všetky spustené aplikácie a následný reštart systému (obr.12), opätovným kliknutím na tlačidlo Ďalej sa spustí samotný proces obnovenia systému do vybraného bodu obnovenia.